Ciemata vēsture

Senos dokumentos un kartēs vieta, kurā pašreiz atrodas Bernāti, atrodama ar nosaukumu Warnelken. Vēlāk parādās vāciskā forma – Bernaten.

Apdzīvotas vietas Bernāti nosaukums periodikā atrodams 19. gadsimta vidū. 1863. gada “Latvijas Avīzes” izdevumā Nr. 17 lasāms: “Eņglenderu kuģis, kas ar balastu uz Ventspili gribējis iet, pie Bernātes kroga, ne tāļu no Liepājas uz seklumu uzskrējis”.

Kopš seniem laikiem bernātnieki ir nodarbojušies ar zveju. Papildus tam tika lasīts dzintars. Dzintars visos laikos ir bijis labs maiņas un maksāšanas līdzeklis. Ir informācija, ka seno Romiešu laikā jau eksistēja Dzintara ceļš, pa kuru tas no Baltijas jūras krastiem tika nogādāts Romā. Arī 17 gadsimtā, Hercoga Jēkaba laikā, dzintars tika lasīts un bija laba eksporta prece.

Dzintara vākšana

Kurzemei kļūstot par Krievijas guberņu 1830. gadā, Vilhelms fon Šneiders sagatavoja speciālu nolikuma projektu par dzintara ieguvi un krasta apsardzes izveidošanu Kurzemes guberņā. Tajā tika paredzēts, ka vispirms jāizveido dzintara ieguves pārvalde ar noteiktām amatpersonām, apgabala priekšnieku un vairākiem krasta uzraugiem, kuriem, savukārt, būtu pakļauts attiecīgs skaits zvejnieku un krasta uzraugu. Atbilstoši šim nolikumam, Pērkones pagastā piecas ģimenes ieguva tiesības lasīt dzintaru Valsts vajadzībām. Bernātos šīs tiesības ieguva Čauru ģimene, par ko liecina 1830. gada 6. jūnijā noslēgtais līgums ar Krievijas finanšu ministrijas Valsts palātas saimniecības nodaļu. Līgumā ļoti smalki tika aprakstīti dzintara lasītāju pienākumi un beigās nācās parakstīties zem zvēresta: “Es, Čaure Jānis Kriša dēls no Pērkones pagasta Čauru mājām zvēru pie visuvarenā Dieva, ka es gribu un man vajag visgaišākajai gaišībai, visvarenākajam manam valdniekam būt uzticīgam un paklausīgam uz dzintaru, laika

apstākļiem un vējiem, būt allaž vērīgam, lai dzintaru skalotu ar tā un nenogurstoši dienu un nakti, gan vasaru, gan ziemas laikā, dažādos laika apstākļos, vētrās un vējos iesmeltu un vāktu, un, ja būtu vajadzīgs, to no kalna izraktu un saglabātu ar tīru sirdsapziņu, nekā no tā, ne mazumu, ne lielumu neatstātu sev, ne mazāko daļiņu no tā, ne dot kādam, ne ļaut ņemt, bet to labprāt un godīgi pasniegt krasta apsargam, tāpat nepieļaut savai sievai, ne bērniem, ne saviem ļaudīm, ne arī kādam citam ne visniecīgāko daļiņu ne slepus, ne redzot neatļaut aiznest un izšķērdēt, bet visu šo dzintaru mana visžēlīgā valdnieka labā visgodīgākā ceļā nodot, lai to ieraksta rēķinā, tāpat robežu uzraugiem un citiem krastmalas vērotājiem, par cik tādi ir viņu amati, izrādīt pienācīgu paklausību un izpildīt visu, kas attiecas uz viņa imperatoriskās augstības interesēm, labprātīgi un bez ierunām ievērojot pienācīgā kārtā krastmalas nolikumu. Un lai man tur palīdz Kungs tas Dievs un viņa svētais vārds”.

1. Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste (1859 – 1927).

Bernātu kūrorts

Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 1924. gada 27. septembrī sajūsmā izteiktie vārdi “Te ir jābūt kūrortam.” ir iemūžināti piemiņas akmenī, kas uzstādīts Bernātos, ar dižām priedēm apaugušas iekšzemes kāpas spicē. Šim novēlējumam nebija lemts piepildīties, jo sākās karš. Šobrīd šajā vietā ir izveidots dabas parks “Bernāti”, kas piesaista ne tikai vietējo iedzīvotāju interesi, bet arī ceļotājus no Eiropas un visas pasaules.

Var rasties jautājums, kurš tad bija tas pirmais, kuram radās doma par kūrorta izveidi Bernātos? Iespējams, šo interesi par Bernātiem radīja Liepājas tuvums, pareizāk sakot, šī vieta atradās relatīvi tuvu Latvijas vienai no lielākajām pilsētām un ostai. Kopš Liepājas ostas padziļināšanas un tirdzniecības sakaru strauja uzplaukuma, Liepāja sāka strauji attīstīties. Izveidojās bagāto ļaužu slānis, kas ne tikai izklaidējās pilsētā, bet vasarās meklēja atpūtas iespējas ārpus pilsētas. Liepājā 19. gadsimta otrajā pusē sāka strauji attīstīties rūpniecība, tika atklāts Liepājas–Romnas dzelzceļš, veidojās kūrorta un peldu iestādes, kas veicināja citu valstu tirgotāju un aristokrātijas pieplūdumu pilsētā. Jēkabs Janševskis savā vēsturiskajā romānā “Dzimtene” piemin, ka šajā pusē 19. gadsimta vidū viesojušies un medījuši trīs Krievijas ķeizari. Savukārt, kādam Liepājas ārstam radusies ideja skaistajos mežos ierīkot sanatoriju, bet tas nav realizējies, jo pārcelts darbā uz Karalaučiem. Kā vēsta periodika.lv atrodamā informācija, jau 1881. gada 20. augustā Baltijas guberņas Kroņa īpašumu pārvalde izsludināja desmit apbūvei domātu zemes gabalu rentes tiesību izsoli. Katra zemes gabala lielums esot bijis 800 kvadrātasis, un tie atradušies Kroņa meža 13. kvartālā, netālu no Bernātu kroga, 15 verstu attālumā no Liepājas. Nav zināms, kas notika ar šiem zemes gabaliem, bet 1897. gadā no Kroņa meža vēl tika atdalīti 46 villu apbūvei domāti zemes gabali un izrentēti dažādām personām.

20. gadsimta pašā sākumā Liepājas domniekam K. Burkevicam radās ideja izveidot dzelzceļa satiksmi starp Liepāju un Palangu, vēlāk savienojot to ar Mēmeli (Klaipēdu). Šim dzelzceļam bija jāiet caur Bernātiem, Mietragam līdz Papei un tālāk uz Paurupi (Rucavu). 

Pēc tam caur Sventāju uz Palangu. Padomā bija arī dzelzceļa līnijas atzars uz Lukni. Dzelzceļa projektā tika paredzēts, ka līnija ies caur lieliem, neskartu mežu masīviem un līdz ar to būs iespējams attīstīt mežistrādi un kokmateriālu transportēšanu uz Liepāju. Turklāt posms Liepāja–Mietrags tiks intensīvi izmantots atpūtnieku vajadzībām. Tika dibināta dzelzceļa būves sabiedrība, kuras dibinātāji bija jau pieminētais Burkevics, advokāts Mellville Liepājā, inženieris Ādolfs Hemme no Berlīnes un Laukžemes barons Alberts von Stempels. 1908. gada 1. augusta avīzes, tai skaitā “Dzimtenes vēstnesis” ziņo:

“Liepājas trešā dzelzceļa lietā no Pēterburgas pienācis ziņojums: Projekts par Liepājas trešā jeb dienvidus dzelzceļa būvi, pēc tam, kad tas bija ticis pieņemts ministru padomē, kā arī valsts padomē, 14. jūlijā šogad Visaugstāki apstiprināts uz bijušā valsts domnieka K. Burkevica vārdu. Šis jaunais dzelzceļš, kura būve šim brīžam aprēķināta līdz Rucavai, 43 verstis uz dienvidiem no Liepājas, tiks vēlēki stiepts uz Lietavu un uz Prūsijas robežu.”

Cik zināms, tad šīs idejas realizēšanai jau tika izveidota akciju sabiedrība un tika tirgotas akcijas. Diemžēl projekts tā arī netika realizēts. Vēl zināms, ka 1909. gadā tika lauzti līgumi ar tiem, kas 1897. gadā izrentēja 46 zemes gabalus villu celtniecībai, jo tā arī neviena villa divpadsmit gadu laikā netika uzcelta slikto piebraucamo ceļu dēļ un šie zemes gabali tika nodoti Burkevica rīcībā. Turpmākos plānus izjauca Pirmais pasaules karš.

Kad tika nodibināta Latvijas brīvvalsts, divdesmito gadu sākumā atdzima doma par to, ka Bernātos jāveido kūrorts. 1923. gada 5. maijā Liepājas „Pēterpils viesnīcas” īpašnieks Jēkabs Zelmenis sasauca Liepājs Kūrmājas zālē sabiedrisko darbinieku apspriedi, lai lemtu par tādas biedrības nodibināšanu, kura rūpētos par Liepājas peldvietu izbūvi un Bernātu kūrorta nodibināšanu. 

Tika ievēlēta komiteja, ko pārstāvēja Jēkabs Zelmeņis, banku direktori – Pēteris Blumbergs, Arturs Roze un Karsons Klatško, zvērināts advokāts Ansis Petrevics un bankas pilnvarnieks Pēteris Priedīte. Šī komiteja 1923. gada 12. oktobrī uzdeva minētam Priedītem izstrādāt Liepājas Jūrmalas Labierīcības Biedrības (LJLB) statūtus, kurus caurlūkoja advokāts Petrēvics. Statūtus apstiprināja Liepājas apgabaltiesa 1924. gada 15. aprīlī. Biedrības uzdevumā Jēkabs Zelmenis panāca, ka valdība apturēja Bernātu mežu izciršanu, uzdeva mērniecības daļai sadalīt zemi vasarnīcu būvei un nodeva LJLB rīcībā zemes gabalu paviljona būvniecībai.

Līdz otrā Pasaules kara sākumam Bernātos tika uzbūvētas vēl Matīsa, Bāna un Lamberta vasarnīcas.

Pēc kara vasarnīcas tika nacionalizētas un nodotas Liepājas Sarkanā metalurga rīcībā, kur ierīkoja pionieru nometni. Lamberta villu, kas atradās vistālāk uz dienvidiem, padomju militāristi izmantoja savu bērnu vajadzībām. Vēlāk tā tika nojaukta.

Septiņdesmito gadu beigās nodega “Paviljons”. Teritorijā starp “Villa Alma”, Sērdieņu un Matīsa vasarnīcām tika uzbūvētas pionieru nometnei nepieciešamās ēkas – ēdnīca, dzīvojamais korpuss, katlu māja un nodarbību telpas. Vieta pamazām zaudēja savu sākotnējo burvību.

Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas Zelmeņi un Sērdieņi atguva savus īpašumus. Sērdieņi joprojām saimniekoja savā īpašumā, bet Zelmeņi savu villu pārdeva vietējiem uzņēmējiem. Tie namu izremontēja, ierīkoja viesnīcu, uzsāka tūrisma biznesu, bet konstruktīvu nepilnību dēļ tā 2008. gada 3. janvārī nodega. Šobrīd nodegušās būves vietā ierīkots sporta laukums.

Bernātu ciema vēsture pa gadiem

1924

Rudenī Bernātos ieradās Valsts prezidents Jānis Čakste. Apmeklējumam par godu tika izgatavots piemiņas akmens, kuru 1928. gada 16. septembrī iesvētīja mācītājs Goldbergs.

1926

23. maijā, pirmajos Vasaras svētkos, grandiozā jaunas Latvijas dziedniecības vietas pamatakmens ielikšanas pasākumā bija ieradušies simtiem dalībnieku. Pamatakmeni iesvētīja mācītājs Zanders, uzrunu teica J. Zelmenis. Katrs pasākuma dalībnieks varēja ziedot kūrorta attīstībai, par ko saņēma naglu, kuru varēja iedzīt izveidotā piemiņas plāksnē (šobrīd plāksne atrodas brīvdienu mājās “Sīpoli” Bernātos).

1926

15. augustā tika atklāta pirmā kūrorta ēka – Paviljons. Gada beigās tika pabeigti zemes dalīšanas un mērniecības darbi un 1927. gada februārī tika apstiprināts Bernātu kūrorta plāns, kurā bija paredzēts Bernātu mežu sadalīt 248 zemes vienībās.

1928

Augustā izdevumā “Zemes ierīcības vēstis” tiek izziņoti pirmie 159 apbūvei domātie zemes gabali 63 ha kopplatībā. Tika uzsākta divu vasarnīcu būvniecība – Zelmeņa “Villa Alma”, kuru nosauca sievas vārdā, un Sērdieņa vasarnīca, kuru nosauca tās īpašnieka uzvārdā. Zelmeņa vasarnīca tika celta Holandiešu villu stilā. Tā bija divu stāvu koka ēka ar mansardiem, sarežģītu jumta konstrukciju, kas nosegta ar sarkaniem, profilētiem dakstiņiem, rotāta un balkoniem. Ēkas perfekti iekļāvās apkārtējā ainavā.

Kūrorta attīstīšanai tika meklēti dažādi finanšu avoti un infrastruktūras attīstības iespējas. Tā 1930. gada 6. decembrī avīzē “Brīvā zeme” rakstīts, ka Liepājas Jūrmalas Labierīcības biedrībai ir ideja Bernātos ierīkot Kazino, lai varētu piesaistīt vairāk ārzemju tūristus un iegūtos līdzekļus tālāk ieguldīt kūrorta attīstībā. Atdzima arī ideja par dzelzceļa vai tramvaja satiksmi starp Liepāju un Bernātiem. Abas idejas valdības līmenī tika noraidītas.

1931

Izbūvēja jaunu ceļu no esošās Liepājas–Nīcas šosejas līdz Zelmeņu vasarnīcai. Kā darba spēks tika izmantoti Liepājas bezdarbnieki.

1933

Darbu uzsāka “Villa Alma”. Tūristiem tika piedāvātas ērti iekārtotas istabas, virtuve ar bufeti, labierīcības, silts un auksts ūdens. “Meža paviljona” piedāvājums bija līdzīgs. Periodikā bieži parādījās dažādas kriminālu notikumu ziņas par kontrabandas spirtu, kautiņiem, greizsirdības scēnām un pat slepkavību.

1935

28. jūnijā visus pāršalca ziņa, ka 57 gadu vecumā miris kūrorta idejas vadošais spēks – Zelmeņa kungs. Līdz ar to biedrība zaudēja savu līderi un tās darbība apsīka.

1938

Jāņu vakarā, Bernātu trīs mājās iezaigojas pirmās elektriskās spuldzītes. Elektrība tika pieslēgta “Villai Almai”, “Meža paviljonam” un Jēkuļu mājām.

Zvejniecība

Līdz 20. gadsimta sākumam bernātnieki zvejoja ar mazām piekrastes laivelēm. Gadsimtu mijā daži bernātnieki izskolojās un sāka strādāt uz lielajiem pasažieru un tirdzniecības kuģiem. Tā Šauris Miķelis, ap 1905. gadu, strādāja uz Krievijas–Amērikas pasažieru līnijas tvaikoņa RUSSIA. Vēlāk (ap 1911. gadu) Jēkabs Smiltnieks strādāja uz tirdzniecības kuģa un apbraukā visu pasauli. Diemžēl iet bojā kuģa katastrofā.

Pirmā pasaules kara laikā daudzi bernātnieki dodas bēgļu gaitās. Ir zināms, ka Jānis Smiltnieks atrod patvērumu un darbu Jaroslavļā, viņa māsīca – Vitebskā.

Jau minētais Šauris Miķelis strādāja uz kuģiem un rakstīja vēstules no tālajiem ziemeļiem – Arhangeļskas.

Nodibinoties Latvijas brīvvalstij, bernātnieki atgriezās dzimtenē un uzsāka saimniekošanu savos īpašumos. Dotā brīvība un pasaules pieredze rosināja arī citus bernātniekus izglītoties. Zvejnieki tiecās apgūt jūrniecības lietas, ieguva motorlaivu vadīšanas tiesības un 1922. gada 7. novembrī nodibināja zvejniecības biedrību “Vilnis”. 

 

Tas lika vietējiem zvejniekiem domāt par pāriešanu uz modernākām zvejošanas metodēm. Tie, kuri nebija spējīgi sekot jaunajām vēsmām, bija spiesti atteikties no zvejniecības. Vilis Veldre savā grāmatā “Dzīve pie jūras” 1935. gadā raksta, ka daudzi no Bernātu ciema zvejniekiem pārgājuši zemkopjos un dārzniekos, dzīdami laivas jūrā tikai vaļas brīžos, kad nav jādzen arkls pa vagu, un cilādami airus tikai tad, kad nav jācilā izkapts vai dārza lāpsta. To nevarot teikt par visiem, jo pēc oficiālās statistikas Bernātu–Pērkones jūrmalā uz kādiem simts puszvejniekiem ir vēl, nudien, kādi 6 īsti zvejnieki.

Tad sākās otrais pasaules karš ar visu no tā izrietošām sekām.

Pēc kara Latvija tiek iekļauta PSRS sastāvā un visu dzīves procesu vadīšana nonāk Komunistiskās partijas rokās. Bernātniekiem nācās dibināt zvejnieku arteli, kuram tika dots nosaukums “Sarkanais karogs”. Par arteļa vadītāju ievēlēja Klāvu Dravenieku. 

Lai būtu ar ko strādāt, tika pieaicināts laivu būves speciālists Jānis Rēķis no Medzes. Dravenieka rijā tika izveidota laivu būves darbnīca. Katru gadu izgatavoja pa vienai motorlaivai un palīglaivai. Laivas tika būvētas “vaiļum būves” stilā, tas ir – klāja dēļi tika pamīšus likti viens uz otru. Motorlaivas nosauca sekojošos vārdos: “Ārija”, “Dzintars”, “Strame”, “Banga”, “Draudzība”. Sākot ar 1951. gadu sākās intensīva zvejniecība.

Šim artelim bija dota iespēja patstāvīgi nostrādāt līdz 1959. gadam, kad tas tika iekļauts zvejnieku kolhozā “Boļševiks” kā Bernātu brigāde. Zvejniecība praktiski izbeidzās pēc 1967 gada 17., 18. oktobra lielās vētras, kad aizgāja bojā visas motorlaivas un lielākais vairums zvejas inventāra.

Ar 1970. gada 28. decembra Latvijas PSR Ministru padomes lēmumu Nr. 692, tika nolemts, ka Liepājas rajona z/k „Sarkanā blāzma” zemes jāpievieno p/s „Nīca”.

Daži no tā laika lielākajiem lomiem Kārļa Tamuža atmiņās

Daudzās reņģes

Bernātnieki 1961. vai 1962. gadā pie Sventājas uzsēdās reņģei uz astes. Trīs nedēļas no vietas brauca reņģu zvejā bez atpūtas. Zveju pabeidza ap vasaras svētku laiku aiz Liepājas.

Tālās mencas

Tamužis ar ūdu zveju bija uzbraucis tik tālu “augšā”, ka varēja redzēt Gotlandes baznīcas torņus. Atbrauca mājās ar pilnu laivu līdz malām ar mencām.

Zuši

Ap 1964. vai 1965. gadu ar vadu aizķēra 1,5 tonnas zušu.

“Zebras”

Vienā no vada vilkšanas reizēm pretī “Kumpja” namelim, apmeta vadu. Pie katra spārna pa seši vīri. Vads esot nācis ellīgi smagi. Beigās izrādījies, ka vadā noķertas deviņas tonnas “zebru”, tā vietējie sauca vimbas.

Laime nelaimē…

Vienu reizi Tamuža laiva tika pēdējā izlaista jūrā (bija jānokārto formalitātes un jāiziet robežsargu kontrole). Visi bernātnieki, jūrmalciemnieki un papenieki bija ieņēmuši savas vietas augšā uz “18 asu”, aiz kuģu ceļa. Kad šis piebrauca, izrādījās, ka visas vietas bija aizņemtas. Šis nospļāvies un braucis vēl augstāk. Pēteris esot bubinājis – kāda nu būs jēga, bet izmetuši tīklus, sākuši kost vakariņu maizes, te Tamužis sācis skatīties, ka tie pludi īsti neturas uz ūdens. Pavilcis galu un sapratis, ka tīkli pilni. Dabūjuši izvilkt tikai 18 tīklus (puse no visiem, jo komandā četri vīri un katram parasti bija līdzi 9 līdz 10 tīkli), jo laiva bijusi līdz malām pilna. Skrējuši krastā iztukšot laivu un tad atgriezušies, lai savāktu pārējo lomu, kurš bija tik pat ražens. Beigās izrādījās, ka pārējiem nebija nekā.

Skip to content